NAŠE SLUŽBY

Poskytujeme komplexné projekčné služby od návrhov až po finálnu realizáciu stavby a komplexné riešenia všetkých potrebných profesií. Vieme spracovať kompletnú projektovú dokumentáciu na všetky stupne (Dokumentácia pre územné rozhodnutie, Dokumentácia pre stavebné povolenie, Dokumentácia pre realizáciu stavby, Dokumentácia skutkového vyhotovenia), vrátane všetkých potrebných profesií (Architektonicko-stavebné riešenie, Zdravotechnika, Vykurovanie, Statika, Elektroinštalácie, Protipožiarna ochrana, Energetické hodnotenie budovy, výkazy výmer a rozpočty). Osobitnou činnosťou je tvorba rozpočtov a výkazov výmer pre akékoľvek stavebné objekty.


ARCHITEKTÚRA A KONŠTRUKCIE

OD NÁVRHU K REALIZÁCII

Venujeme sa kompletnej projekčnej činnosti v architektúre a konštrukciách pozemných stavieb, od prvotného návrhu vo forme architektonickej štúdie až po realizačný projekt a samotnú realizáciu stavby.


PROFESIE

OD NÁVRHU K REALIZÁCII

Druhou našou činnosťou je komplexná projekčná činnosť v oblasti potrebných profesií, a to zdravotechniky, vykurovania, vetrania, statiky, elektroinštalácií, protipožiarnej bezpečnosti vo všetkých potrebných stupňoch až po realizáciu stavby.

INŽINIERING

KOMPLETNÉ ZABEZPEČENIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA, STAVEBNÉHO POVOLENIA

Vieme Vám zabezpečiť kompletné vybavenie všetkých potrebných povolení, vyjadrení, či už Územného rozhodnutia, Stavebného povolenia, Zmenu užívania stavby, atď. Všetko záleží od konkrétneho typu projektu.